Акционерна структура

Регистрираният капитал на „Образователно- спортен комплекс Лозенец“ ЕАД е в размер на 11 935 701 лева, разпределен в 11 935 701 броя налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

Мажоритарен акционер в „Образователно- спортен комплекс Лозенец“ ЕАД е Kamalia Trading Limited, притежаващ 100.00% от капитала на дружеството.