Съвет на директорите

„Образователно- спортен комплекс  Лозенец“ ЕАД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 лица, както следва:

Кремена Йорданова Пенева –Изпълнителен директор

Ива Христова Гарванска–Софиянска – Председател на Съвета на директорите

Невена Стефанова Маринова-Богоева – Заместник – председател на Съвета на директорите

Оперативното ръководство и представителството на „Образователно- спортен комплекс Лозанец“ ЕАД се осъществява от изпълнителния член на Съвета на директорите Кремена Йорданова Пенева.