Информация за одиторите

Одитор на „Образователно- спортен комплекс  Лозенец“ ЕАД  е „АКТИВ“ ООД – специализирано одиторско предприятие, регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 5, с адрес: гр. Варна, ул. „Дунав”, № 5, чрез регистриран одитор, диплома № 0662 Пламена Маринова и управител Симеон Симов.